Ng?c Giàu ft.Tr?n Thành ft.Tr??ng Giang-Hài ??NG TRÁC C??I ?IÊU THUY?N [Liveshow DUYÊN L?M NG??I ?I]

 • Ng?c Giàu ft.Tr?n Thành ft.Tr??ng Giang-Hài ??NG TRÁC C??I ?IÊU THUY?N [Liveshow DUYÊN L?M NG??I ?I]
  TRUNG TÂM B?NG NH?C R?NG ?ÔNG hân h?nh gi?i thi?u Liveshow NSND Ng?c Giàu - DUYÊN L?M NG??I ?I
  Phong ??, duyên dáng là nh?ng nh?n ??nh c?a các nhà chuyên môn khi xem liveshow c?a NSND Ng?c Giàu. V?i b?n l?nh h?n 60 n?m ??ng trên sân kh?u, NSND Ngo?c Gia?u mang l?i cho khán gi? nhiê?u c?m xúc. M? ??u ?êm di?n, n? ngh? s? hát V?nh khúc Hoài Lang n??c n??, l?y n??c m?t ng???i xem qua vai bà m? bán chè nuôi b?y con c? nh? g?m Ph??ng Thanh, Minh Thu?n, Tu?n Anh… Bà ?ă hóa thân tr?n v?n vào các vai di?n hài m?t cách h?t s?c thú v?. T? cô B?y Cán Vá trong trích ?o?n ??i cô L?u, ??n m?t ??ng Trác có gi?ng c??i trút c?n tâm l?c ki?n ng??i xem ph?i thán ph?c (trích ?o?n ??ng Trác c??i v?) và m?t cô Cám quá duyên dáng, mang l?i ti?ng c??i ?? phá nh?ng thói h?, t?t x?u mà câu chuy?n “T́nh ch? duyên em” thay ??i tri?t ?? câu chuy?n v?i thông ?i?p s? h??ng thi?n s? xóa ?i cái ác, qua nhân v?t Cám. Liveshow v?i s? tham gia c?a các ngh? s? Hoài Linh, Tr?n Thành, Tr??ng Giang, ?àm V?nh H?ng, T?n Beo, hoa h?u Di?m H??ng… mong g?i ??n khán gi? ti?ng c??i châm bi?m nh?ng ??y trách nhi?m, ?? qua ?ó nâng b??c cu?c s?ng m?i ng??i ngày càng t?t ??p h?n.
  © 2015 By RANG DONG ENTERTAINMENT INC ¤ PLEASE DO NOT RE-UPLOAD!
  B?n chính th?c Full HD ???c phát hành chính th?c t?i h? th?ng kênh Youtube c?a RANG DONG ENTERTAINMENT INC
  Follow RANG DONG ENTERTAINMENT INC ????
  ? Subscribe: www.youtube.com/RangdongmusicVnofficial
  ? Website: /
  ? Fanpage: www.facebook.com/rangdongmusic
  R?t c?m ?n các anh ch?, các b?n ?ă ?ng h? chúng tôi trong su?t th?i gian qua.

  Category : Hài Tr?n Thành

  #ng?#gi#agrave#ft#tr?#th#nh#tr??ng#giang#h#??ng#tr#aacute#c#c??i#?i#ecirc#u#thuy?n#liveshow#duy#n#l?m#ng??i#?i

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up