RUNNING MAN VIETNAM - CH?I LÀ CH?Y | Tr??ng Giang ph?n b?i, Karik lên ngôi | T?P 4 FULL | 10/10/2021

 • “Running man Vietnam - Ch?i là ch?y” phát sóng 20g30 ch? nh?t hàng tu?n trên HTV7.
  ?ây là phiên b?n Vi?t hóa c?a ch??ng tŕnh truy?n h́nh th?c t? n?i ti?ng c?a Hàn Qu?c Running Man. ?ây là phiên b?n th? 3 trên th? gi?i c?a lo?t ch??ng tŕnh truy?n h́nh Running Man sau 2 phiên b?n Hàn Qu?c và Trung Qu?c.
  Mùa 2 c?a ch??ng tŕnh có 9 thành viên g?m: Ninh D??ng Lan Ng?c, Tr??ng Giang, Ngô Ki?n Huy, Tr??ng Th? Vinh, Jun Ph?m, Thuư Ngân, Karik, Liên B?nh Phát và Jack. T??ng t? nh? Running Man các phiên b?n tr??c, Running Man Vietnam c?ng có nh?ng ṿng thi h?p d?n nh?m t́m ra manh m?i ho?c thu th?p s? l??ng ?? ph?c v? cho tṛ ch?i Xé b?ng tên - tṛ ch?i quy?t ??nh ng??i th?ng cu?c.
  Cú pháp t́m nhanh chính xác: "HTV RMVN-CLC" ho?c "#HTV RMVN-CLC Tap XYZ".
  HTV RUNNING MAN VIETNAM - CH?I LÀ CH?Y | #HTV RMVN-CLC #4 FULL | 10/10/2021
  Playlist Full: www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dkMEkMbCdoiGpbEJEFOB-Lr
  #HTV #runningmanHTV #runningmanVietNamHTV #runningmanVietNam-choilachayHTV
  ********************
  HTV Entertainment, kênh Youtube chính th?c c?a ?ài truy?n h́nh TP. HCM (HTV).
  * ??ng kư: www.youtube.com/user/htvonlinetube?sub_confirmation=1
  * Website: www.htv.com.vn
  * Facebook:www.fb.com/htv.hcm
  * ?ng d?ng HTVC: htvc.tv

  Category : Hài Tr??ng Giang

  #running#man#vietnam#ch?i#l#agrave#ch?y#tr??ng#giang#ph?#?#karik#ecirc#ng#ocirc#t?p#4#full#10#2021

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up