Hài k?ch Tr?n Thành Thu Trang 2016 - Live Show D??ng Ng?c Thái

 • d??ng ng?c thái
  T?i video ca nh?c c?a anh ? ?ây : www.fshare.vn/file/QMKPKG9ODI8C
  Hài k?ch Tr?n Thành Thu Trang 2016
  Ti?p n?i s? thành công c?a chu?i "Liveshow M?t thoáng quê h??ng", nam ca s? có ch?t gi?ng ng?t ngào sâu l?ng D??ng Ng?c Thái ti?p t?c m? ??u cho các d? án âm nh?c c?a riêng ḿnh v?i "Liveshow D??ng Ng?c Thái - M?t thoáng quê h??ng 5" hoành tráng nh?t, ???c ??u t? l?n nh?t t? tr??c ??n nay.
  N?m 2003, D??ng Ng?c Thái phát hành album 'H??ng s?c mi?n nam' và ??n n?m 2005 th́ có album song ca v?i ca s? H??ng Lan là 'N? em m?t khúc dân ca' chi?m ???c t́nh c?m c?a m?t b? ph?n công chúng yêu thích ḍng nh?c tr? t́nh dân ca. M?i ch??ng tŕnh ngh? thu?t, m?i tác ph?m mà anh th?c hi?n ??u nhanh chóng ???c công chúng ?ón nh?n và ?? l?i nh?ng ?n t??ng sâu s?c.
  Thành công r?c r? trong "Liveshow D??ng Ng?c Thái - M?t thoáng quê h??ng 1" vào n?m 2011 và các liveshow ti?p theo, ch? ?? "M?t thoáng quê h??ng" d??ng nh? ?ă tr? thành th??ng hi?u c?a D??ng Ng?c Thái. M?i liveshow anh ??u dành h?t tâm huy?t c?a ḿnh ?? t?o ra nh?ng ti?t m?c ??c s?c, m?i l? nh?ng v?n gi? ???c cái h?n, cái ch?t quê h??ng, t?o ?n t??ng sâu s?c trong ḷng khán gi? yêu nh?c.
  Trong liveshow 5 l?n này, nhi?u bài hát ???c D??ng Ng?c Thái ??c quy?n v?i s? ḥa âm ph?i khí m?i l?. Có nhi?u ca s? khách m?i l?n ??u tiên tham gia liveshow cùng D??ng Ng?c Thái nh? L? Quyên, Hoài Lâm ??u là nh?ng ca s? có ch?t gi?ng tr? t́nh ??c bi?t, ch?c ch?n s? mang ??n cho khán gi? nh?ng ti?t m?c ??c ?áo.
  Các ti?t m?c hài k?ch ???c chu?n b? hoàn h?o quy t? các danh hài n?i ti?ng hàng ??u Vi?t Nam: Hoài Linh, Chí Tài, Tr??ng Giang,… Hai ?i?m ??c bi?t trong m?ng hài k?ch c?a liveshow là ti?t m?c do chính danh hài Tr??ng Giang biên t?p, ??o di?n d?a theo ca khúc c?a nh?c s? S?n H? vi?t dành riêng cho D??ng Ng?c Thái và ??c bi?t ca s? nhí Ph??ng M? Chi s? tham gia v?i vai tṛ là m?t di?n viên hài k?ch.
  Liveshow c̣n quy t? r?t nhi?u ca s? khách m?i khác nh?: ?ng Hoàng Phúc, Khánh B́nh, Vân Quang Long, Tr?nh Tu?n V?, Hoàng Châu, Giáng Tiên, Tri?u Ái Vy, S?n H? Tuy?t Vân Hà, Tammy Hu?nh và ???c d?n d?t b?i MC Thanh B?ch và Song Khánh.
  V?i s? k?t h?p ??c s?c, dàn d?ng công phu, âm thanh ánh sáng hi?n ??i, v? ?oàn chuyên nghi?p s? mang ??n cho khán gi? nh?ng màn tŕnh di?n tuy?t ??p.

  Category : Hài Tr?n Thành

  #h#agrave#?ch#tr?#th#nh#thu#trang#2016#live#show#d??ng#ng?#aacute

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up