Thách th?c danh hài 6 | T?p 1 FULL: Tr?n Thành, Tr??ng Giang c??i ḅ v?i ph?n thi 1 T? c?a THÁNH É

 • #thachthucdanhhaimua6 #thachthucdanhhaitap1 #thachthucdanhhaitap1full
  Thách th?c danh hài 6 | T?p 1 FULL: Tr?n Thành, Tr??ng Giang c??i ḅ v?i ph?n thi 1 T? c?a THÁNH É
  Thách th?c danh hài mùa 6 t?p 1 là s? tr? l?i c?a gameshow hài ???c yêu thích và ch? ?ón nh?t hi?n nay. Ngay t? t?p ??u tiên ?ă xu?t hi?n nh?ng thí sinh "c?c l?y" ch?t chém c? b? ?ôi giám kh?o. Chính s? ?a d?ng và ??y màu s?c c?a các thí sinh h?a h?n m?t mùa 6 th?t bùng n?.
  --------------
  ????Thách Th?c Danh Hài trân tr?ng c?m ?n th??ng hi?u Mirinda ?ă ??ng hành cùng ch??ng tŕnh!
  --------------
  ???? Thách th?c danh hài mùa 6 ?ă tr? l?i v?i s? góp m?t c?a b? ?ôi Giám kh?o Tr?n Thành, Tr??ng Giang và MC Ngô Ki?n Huy cùng nh?ng thí sinh ???c tuy?n ch?n trên toàn qu?c.
  ???? Fanpage Thách th?c danh hài: www.facebook.com/thachthucdanhhai
  ???? Thách Th?c Danh Hài mùa 6 phát sóng lúc 20:35, th? T? hàng tu?n trên kênh HTV7.
  -------------
  ???? Cùng Subscribe các kênh Youtube c?a ?i?n Quân ?? xem nh?ng b? phim cùng ch??ng tŕnh h?p d?n khác:
  ? Dien Quan Entertainment: www.youtube.com/dienquanentertainment
  ?Dien Quan Comedy / Hài: www.youtube.com/dienquancomedy
  ?Dien Quan Films :www.youtube.com/dienquanfilm
  ?Dien Quan Kids: www.youtube.com/dienquankids
  ?Dien Quan Food: www.youtube.com/dienquanfoodandlifestyle

  Category : Hài Tr?n Thành

  #th#aacute#ch#?#danh#agrave#6#t?#1#full#tr?#nh#tr??ng#giang#??#ograve#?#ph?#thi#t?#?#eacute

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up