Vi?t H??ng ngh?n ngào ??a Phi Nhung v? M?

 • Nga?y 8/10, thi ha?i cu?a cô? ca si? Phi Nhung ?a? ????c hoa? ta?ng ta?i trung tâm h?a táng B́nh H?ng Ḥa (B́nh Tân, TP.HCM). Tô?i cu?ng nga?y, NS Viê?t H??ng ?a? hoa?n tâ?t mo?i thu? tu?c va? ?i?ch thân ôm tro cô?t cu?a gio?ng ca Bông ?iên ?iê?n vê? My? ?ê? cu?ng gia ?i?nh tô? ch??c tang lê? chi?nh th??c ta?i ?ây.
  Cáo phó ca s? Phi Nhung t?i M?: Con gái ch? nh?n tro c?t, xin mi?n nh?n ṿng hoa mà làm 1 vi?c ư ngh?a gi?ng l? tang NS Chí Tài?
  Ban ?â?u, Wendy Pha?m va? ng???i thân cu?a Phi Nhung mong muô?n ????c g??p n?? ca si? lâ?n cuô?i ta?i My? nh?ng vi? v???ng nhiê?u thu? tu?c nên gia ?i?nh ?a? quyê?t ?i?nh hoa? ta?ng thi ha?i cu?a cô? ca si? ta?i Viê?t Nam. Vâ?y la? ???c nguyê?n cu?a Wendy la?i mô?t lâ?n n??a dang d??

  Category : Hài Vi?t H??ng

  #vi?#h??ng#ngh?#ng#agrave#??#phi#nhung#?#m?

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up