Hài T?t Vi?t Nam | T?t Lo Ph?t 3 | Phim Hài Chi?n Th?ng , Giang C̣i

 • Hài T?t Vi?t Nam | T?t Lo Ph?t 3 | Phim Hài Chi?n Th?ng , Giang C̣i
  Phim Hài T?t 2016 : goo.gl/ihDyj0
  Phim hài " T?t lo ph?t 3 " v?i s? tham gia c?a các di?n viên hài g?o c?i, vô cùng thân thu?c v?i khán gi? nh? NSUT Hán V?n T́nh, H?ng Giang (Giang c̣i), Chi?n Th?ng, NSUT Thu Hà, cùng dàn di?n viên tr? ti?m n?ng, ?i?n trai : Mai Long , Vi?t B?c, V? Duy, M?nh D?ng, Quách Thông,...H?a h?n ?em ??n cho quư khán gi? nh?ng n? c??i s?ng khoái và nh?ng thông ?i?p sâu s?c ??y ư ngh?a d?p t?t ??n xuân v?.
  Tuy?n T?p Hài T?t Hay M?i Nh?t: goo.gl/38rZGT
  Hài T?t Quang Tèo Chi?n Th?ng: goo.gl/hJyY95
  ? Theo Dơi Kênh Phim Hài T?t: goo.gl/qYdOiV
  ------------------

  Category : Hài Quang Tèo, Giang C̣i

  #h#agrave#t?#vi?#nam#lo#ph?#3#phim#chi?#th?ng#giang#c#ograve

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up