Tang L? Giang C̣i Ti?n Hành G?p Rút, Các Con B?t Khóc N?c N?, B?n Bè Không K?p Ti?n Bi?t | TGN

 • TH? GI?I NGHIÊNG | Tang l? c?a NS Giang C̣i ?ă di?n ra ch? v?n v?n trong 1 gi? 20 phút vào sáng ngày 5/8, làng gi?i trí Vi?t bao trùm không khí tang th??ng. T?i ngày 4/8, thông tin NS Giang C̣i ??t ng?t qua ??i sau th?i gian dài ch?ng ch?i v?i c?n b?nh ung th? ?ă khi?n c? showbiz và khán gi? bàng hoàng. Theo thông tin do con trai c? ngh? s? chia s?, thi hài NS Giang C̣i ?ă ???c khâm li?m lúc 7h30 sáng ngày 5/8, sau ?ó ???c ??a ?i ho? táng lúc 8h50 phút.
  M?i quư v? và các b?n xem thêm: Con Trai Ti?t L? Di Nguy?n Cu?i Cùng C?a Ngh? S? Giang C̣i Khi?n B?t C? Ai C?ng Ph?i Th?t Ḷng: youtu.be/VINo6DA87hA
  ??? XEM THÊM ???
  ? TIN TH? GI?I M?I NH?T: bit.ly/TINTHEGIOIMOINHAT
  ? D?ch Covid-19 t?i ?n ??: bit.ly/DichCovidAnDo
  ? Tin T?c Bi?n ?ông M?i Nh?t: bit.ly/TinTucBienDongMoiNhat
  ? Hành tŕnh phá án m?i nh?t: bit.ly/HanhTrinhPhaAnHayNhat
  Kênh Th? Gi?i Nghiêng - TGN là kênh t?ng h?p tin t?c, th?i s? Vi?t Nam và th? gi?i, c?p nh?t nh?ng tin t?c và di?n bi?n m?i nh?t v? t́nh h́nh quân s?, an ninh, chính tr?, kinh t? và v?n hóa qu?c t?, ??c bi?t là v? t́nh h́nh Bi?n ?ông, M? - Trung Qu?c, cùng các phân tích, b́nh lu?n c?a các chuyên gia, h?c gi? trong n??c và qu?c t?.
  C?m ?n các b?n ?ă xem video! Hăy ??ng kư kênh ?? c?p nh?t thông tin m?i h?u ích nh?t!
  ??? ??NG KƯ KÊNH ???
  ? Th? Gi?i Nghiêng: bit.ly/TheGioiNghiengSubscribe
  ? Tin T?c Vi?t Nam : bit.ly/TinTucVietNamSubscribe
  ? Kênh ???c v?n hành b?i 5G Network
  ? M?i v?n ?? b?n quy?n xin liên h?: copyright@5gmedia.vn
  #th?gi?inghiêng #tgn #giangc̣iqua??i #ngh?s?hàigiangc̣i #dinguy?nc?agiangc̣i

  Category : Hài Quang Tèo, Giang C̣i

  #tang#l?#giang#c#ograve#ti?#h#agrave#nh#g?#r#uacute#aacute#con#b?#kh#oacute#n?#n?#b?#b#egrave#ocirc#ng#k?#ti?#bi?#tgn

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up