Phim Hài - NH?N ?I?N | ??o di?n: Ph?m ?ông H?ng

 • Phim Hài - NH?N ?I?N | ??o di?n: Ph?m ?ông H?ng
  ? SUBSCRIBE: bit.ly/thanglongav
  ? ??o di?n : Ph?m ?ông H?ng - fb.com/donghongtlav
  ? K?ch b?n: Huy Quy?n
  ? Di?n viên: Giang c̣i, Quang Tèo, Trà My, ?i?n Viên…
  ? N?i dungPh?n ánh t́nh tr?ng ti?t ki?m ?i?n c?c ?oan thái quá c?a hai gia ?́nh nông dân. Do không mu?n m?t ti?n ?i?n, hai ông ch?ng quy?t ??nh bán t?ng ?? “thu h?i v?n” t?t c? các thi?t b? ?i?n trong nhà! L?i do không hi?u ǵ v? ?i?n, h? tinh quái ngh? ra cách t? s?n xu?t ?i?n ?? ph?c v? ḿnh và kinh doanh làm giàu!
  B?n quy?n : CICAV - Trung tâm B?n quy?n Nghe nh́n Th?ng Long - Công ty C? ph?n Nghe nh́n Th?ng Long
  *B?n Quy?n thu?c: Công Ty C? Ph?n Nghe Nh́n Th?ng Long
  ? Website: www.thanglongav.vn/
  ? Facebook Nghe Nh́n Th?ng Long : fb.com/thanglong.av
  ? Kênh YouTube : www.youtube.com/c/ThanglongavVn2681

  Category : Hài Quang Tèo, Giang C̣i

  #phim#h#agrave#nh?n#?i?n#??#di?#ph?#?#ocirc#ng#h?ng

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up