Hài T?t 2022 | Keo Ki?t Thi?t Thân - T?p 2 | Phim Hài T?t Dân Gian M?i Nh?t 2022 |V??ng Râu,Hi?p V?t

 • Hài T?t 2022 | Keo Ki?t Thi?t Thân - T?p 2 | Phim Hài T?t Dân Gian M?i Nh?t 2022 |V??ng Râu,Hi?p V?t
  ??o di?n: Nguy?n Công V??ng
  K?ch b?n: Bùi Th? Hi?n - Bùi Kh?i
  Biên t?p: Chu B?o Qu?
  Phó ??o di?n: M?n V?
  Tr? lư ??o di?n: Bùi S? T?
  Giám ch? quay phim: Xuân Tú
  D?ng phim: M?n V?
  Make up: Huy?n Trân
  GDSX: Bùi Th? Thu Hi?n
  V?i s? tham gia:
  Mr V??ng Râu
  NSND Thanh Ngoan
  NSUT Hi?p V?t
  NSND Tr?n Nh??ng
  Quang Vatino
  Lâm Ch?n T?m
  S? T?
  Thành Chíp
  Ph??ng Xuka
  ??c Trung
  Trà My
  Cùng m?t s? di?n viên khác
  Tr?n b? Phim Hài m?i nh?t: goo.gl/v7dxN2
  ??ng kư xem Phim hài T?t 2022: goo.gl/2Yg8CJ
  -----------------------------------
  © B?n quy?n thu?c v? N? C??I VÀNG ENTERTAINMENT

  Category : Hài V??ng Râu

  #h#agrave#t?#2022#keo#ki?#thi?#th#acirc#t?#2#phim#d#gian#m?#nh?#v??ng#r#hi?#v?

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up