Hài T?t 2018 - Phim Hài T?t H? LƯ TÊN THÔNG - Phim Hài T?t M?i Nh?t 2018 - Eng Sub

 • Hài T?t 2018 - Phim Hài T?t H? LƯ TÊN THÔNG - Phim Hài T?t M?i Nh?t 2018
  I. H? LƯ TÊN THÔNG
  K?ch b?n: H?ng Lam
  ??o di?n: Ph?m ?ông H?ng
  Quay phim: Phùng Lê Anh Minh
  Th? lo?i phim: Hài dân gian
  Th?i l??ng: 120 phút
  Ch?t l??ng công ngh? 4k
  Các vai di?n:
  - Lư Thông - NSND Trung Hi?u
  - Th?ch Sanh – NS Thành Trung (MC)
  - Vua – NSND Qu?c Chiêm
  - Quan huy?n - NSND Ti?n ??t
  - Tú Bà - NS?T Thanh Tú (Tú V?t)
  - Bà m?i - NS?T Trà My
  - Sen - Qu?nh Kool
  - Công công - NS Anh ??c
  - Và m?t s? di?n viên khác
  Tóm t?t:
  Th?ch Sanh ?i ki?m c?i không may b? tr??t chân ngă xu?ng v?c ???c Lư Thông c?u. Hai ng??i c?t máu ?n th? k?t ngh?a anh em: “có phúc cùng h??ng, có h?a cùng gánh”.
  Cu?c s?ng c?a hai anh em nghèo kh?, ngày ngày Lư Thông n?u r??u cho Th?ch Sanh gánh ra ch? bán. N? n?n ch?ng ch?t, Th?ch Sanh ?ành ?i làm thuê cho nhà m? Tú ch? n?. M? Tú có cô con gái tên Sen r?t xinh ??p, tính t́nh ngh?ch ng?m và ?em ḷng yêu m?n Th?ch Sanh b?i ??c tính th?t thà, nh?ng Th?ch Sanh th́ c??ng quy?t không dám ??ng v́ mu?n vun vén cho anh. Lư Thông ? nhà th́ luôn mu?n làm ng??i t?t: Giúp ng??i b? n?n gi?a ???ng, nh?t ???c c?a r?i ?em tr? l?i b?ng ???c cho ng??i b? m?t. ?au thay c? m?i l?n Lư Thông làm vi?c t?t th́ là m?i l?n gánh h?u h?a c?a ng??i ??i b?i Lư Thông có g??ng m?t và ngo?i h́nh li?t vào t??ng gian gi?o, x?o quy?t không ai tin.
  Lư Thông vô t́nh trong m?t bu?i ?i s?n ?ă t́m ???c kho báu và t? ?ó cu?c s?ng c?a hai anh em ???c ??i ??i. Vi?c ??u tiên Lư Thông ngh? ??n là c?u giúp ng??i nghèo b?ng cách n?u cháo phát ch?n, nh?ng c?ng b? nh?ng k? ghen gét cho là ch?i tr?i và b? ?ánh v? ??u. T? ?ó Lư Thông t? h?a v?i b?n thân ḿnh: Không bao gi? làm vi?c t?t n?a.
  Lư Thông ?ă bí m?t ??t ch?, sau ?ó l?i xin v?i Quan huy?n xây l?i ch? m?i, ?? thu thêm ti?n ngoài ti?n thu? c?a ti?u th??ng.
  Nhà vua ? kinh thành nghe th?y có h? Lư b? ti?n làm vi?c t?t cho dân th́ t?ng ch? vàng cho Lư Thông. R?i “Lư Thông” xu?t hi?n ? kh?p các vùng mi?n…
  Càng ngày Lư Thông càng tr? nên gi?u có và n?i ti?ng. M? Tú quy?t g? Sen cho Lư Thông. Trong lúc ?ó tri?u ?́nh b?t lính, Lư Thông ?ă dùng th? ?o?n ?? ??y Th?ch Sanh ?i lính thay, âm m?u m?t m?i tên trúng nhi?u ?ích.
  Th?i gian trôi qua, khi Th?ch Sanh th?ng tr?n tr? v? g?n t?t, c?ng là lúc Lư Thông c??i Sen. ?ám c??i ?ang lúc cao trào th́ quan tri huy?n cùng nhà Vua xu?t hi?n v?ch tr?n t?i ác c?a Lư Thông.
  Lư Thông b? tr?ng tr? và ng??i ??i nguy?n r?a.
  “H? Lư tên Thông” ???c s?n xu?t v?i quy mô ??u t? l?n v? kinh phí, b?i c?nh… và trên dây truy?n công ngh? 4k.

  Category : Hài T?t

  #h#agrave#t?#2018#phim#h?#l#yacute#t#ecirc#n#th#ocirc#ng#m?#nh?#eng#sub

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up