Hài k?ch”C??p Ngày”ph?n5 Liveshow Nh?t C??ng”c??i ?? nh? 4”

 • ? SUBSCRIBE kênh YouTube chính th?c c?a Nh?t C??ng ?? xem video m?i nh?t : popsww.com/NhatCuong
  Liveshow Nh?t C??ng [C??i ?? Nh? 4] - Ph?n 5 - C??p Ngày
  Ph?n 4 - C??p Ngày v?i s? tham gia c?a các ngh? s?: Cát Ph??ng, T?n Beo, Nh?t C??ng,...v?i nh?ng màn c??p th?t th?t gi? gi? bá ??o. M?i c? nhà cùng xem nhé!
  Subscribe Nh?t C??ng - C??i ?? Nh? - www.youtube.com/c/NhatCuongPOPS
  Xem video c?a kênh Nh?t C??ng - C??i ?? Nh? m?i lúc m?i n?i b?ng ?i?n tho?i di ??ng, t?i ?ng d?ng POPS cho ?i?n tho?i di ??ng iOS, Android, Window Phone t?i ?ây: company.pops.vn/popsworldwide/vietnam/music/games-apps/
  Xem thêm n?i dung gi?i trí h?p d?n, phong phú t?i www.pops.vn
  Nh?t C??ng là m?t trong nh?ng danh hài ?ang ???c m?n m? nh?t t?i trên sân kh?u trong và ngoài n??c. Anh di?n r?t nh? nhàng, tinh túy nh? ?ang… ""tâm s?"" v?i ng??i xem, nh?ng không thi?u ch?t hài h??c và khi ng?m l?i nh?ng l?i tho?i trong ti?u ph?m c?a anh câu nào c?ng sâu s?c, luôn mang tính giáo d?c, ho?c phê phán nh?ng thói h? t?t x?u.
  Cùng xem và c?m nh?n nh?ng câu chuy?n hài h??c và ư ngh?a c?a danh hài Nh?t C??ng nhé!

  Category : Hài Nh?t C??ng

  #h#agrave#?ch#rdquo#c??#ng#ph?n5#liveshow#nh?#c??ng#??#??#nh?#4

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up