LIÊN KHÚC VUI XUÂN 2022 | KIM T? LONG,VI?T H??NG,??I NGH?A,KH? NH?,M?C V?N KHOA,QU?NH LAM,?ÔNG D??NG

 • LIÊN KHÚC VUI XUÂN
  NS?T KIM T? LONG - VI?T H??NG – ??I NGH?A – KH? NH? – M?C V?N KHOA – QU?NH LAM – ?ÔNG D??NG
  --------------------------------
  Giám ??c s?n xu?t: VI?T H??NG
  ?i?u hành s?n xu?t: LÂM PHONG
  ??o di?n h́nh ?nh: BÙI THANH NGH?
  ??o di?n ánh sáng: PHAN CÔNG DANH
  T? ch?c s?n xu?t: TI?N ??T – HUY?N TRÂN – KIM TUY?N – TR?N PHÚ – MĂ CÔNG B?NG – HU? DUYÊN
  H?u k?: FPS VIETNAM
  Tr? lư s?n xu?t: QUÂN ÂU – ?̀NH HU?NH
  Visual: HOÀNG V? – ANH TÚ
  Biên ??o: TRÂM NGÔ – LÊ KIM PH?NG – OANH V?
  V? ?oàn: LIKE
  Trang ph?c: NTK BRIAN VƠ
  Trang ?i?m – Làm tóc: TU?N ??NG – ?INH HUY?N
  Trang ph?c: NTK BRIAN VƠ
  Photographer: DUY NH?T – NHÂN LÊ
  Quay phim: ANH KIÊN – DUY TRUNG – B?O TR?NG – QUANG KHOA – DUY B̀NH – TÂY TIGER – DANH TR?N
  Âm thanh – Ánh sáng: N?M SAO
  Sân kh?u – Thi?t b? ghi h́nh: STYLISH
  Màn h́nh led: LED VI?T
  Thi?t k? poster: TR?N QU?NH
  Thi?t k? sân kh?u: ?ÔNG TÀ
  Ḥa âm – Thu âm – Master: TC ENTERTAINMENT
  ??o c?: HUY?N TRÂN
  Ch? nhi?m: HOÀN NGUY?N
  Nhà s?n xu?t: CÔNG TY TNHH PVH STAR
  ??n v? tài tr?: M? PH?M CAO C?P H??NG TH? - SUGAR TOWN
  --------------------------------
  LIÊN KHÚC VUI XUÂN
  NGÀY T?T VI?T NAM
  Sáng tác: HOÀI AN
  Bi?u di?n: T?T C? NGH? S?
  CHÚC T?T
  Nh?c n??c ngoài
  L?i Vi?t: NGUY?N NG?C THI?N
  Bi?u di?n: VI?T H??NG – ??I NGH?A
  ?I?P KHÚC MÙA XUÂN
  Sáng tác: QU?C D?NG
  Bi?u di?n: M?C V?N KHOA – QU?NH LAM – ?ÔNG D??NG
  CÂU CHUY?N ??U N?M
  Sáng tác: HOÀI AN
  Bi?u di?n: NS?T KIM T? LONG – KH? NH?
  NGÀY XUÂN VUI C??I
  Sáng tác: QU?C ANH
  Bi?u di?n: VI?T H??NG – ??I NGH?A – M?C V?N KHOA
  XUÂN H?P M?T
  Sáng tác: V?N PH?NG
  Bi?u di?n: VI?T H??NG – ??I NGH?A – KH? NH?
  ?O?N XUÂN CA
  Sáng tác: THANH S?N
  Bi?u di?n: NS?T KIM T? LONG – QU?NH LAM – ?ÔNG D??NG
  XUÂN ?Ă V?
  Sáng tác: MINH K?
  Bi?u di?n: VI?T H??NG – KH? NH? – QU?NH LAM
  TH?N TÀI ??N
  Nh?c n??c ngoài
  L?i Vi?t: MINH CHÂU
  Bi?u di?n: NS?T KIM T? LONG – ??I NGH?A – M?C V?N KHOA – ?ÔNG D??NG
  NGÀY XUÂN LONG PH?NG SUM V?Y
  Sáng tác: QUANG HUY
  Bi?u di?n: T?T C? NGH? S?
  (Vi?t H??ng xin chân thành cám ?n nh?c s? Quang Huy và công ty WePro ?ă ??ng ư cho Vi?t H??ng s? d?ng ca khúc “Ngày xuân long ph?ng sum v?y”)
  ----------------------
  Kênh YouTube Vi?t H??ng c?p nh?t các s?n ph?m m?i nh?t c?a ngh? s? Vi?t H??ng. Nh?n subscribe ?? theo dơi nhi?u s?n ph?m m?i trong th?i gian s?p t?i nhé.
  Subscribe kênh YouTube : metub.net/viethuong
  Theo dơi Facebook: www.facebook.com/nghesiviethuong
  ---------------------------
  © B?n quy?n thu?c v? VI?T H??NG
  © Copyright by VIET HUONG ? Do not Reup

  Category : Hài Vi?t H??ng

  #li#ecirc#n#kh#uacute#c#vui#xu#acirc#2022#kim#t?#long#vi?t#h??ng#??i#ngh?a#kh?#nh?#m?c#v?n#khoa#qu?nh#lam#?#ocirc#ng#d??ng

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up