V? ch?ng Nh?t C??ng th?m nhà v??n Lư H?i - Ḿnh Hà ? ?à L?t

 • ? SUBSCRIBE kênh
  YouTube youtube.com/channel/UC1Df76b8lKSgkmiH2MclNKA[ Nh?t C??ng TV ] ?? xem video m?i nh?t:
  N?m C? là vai di?n ?n t??ng Ngh? s? Nh?t C??ng trong “Ra giêng anh c??i em “ anh là m?t trong nh?ng Danh Hài ?ang ???c m?n m? nh?t trong nghành ngh? thu?t sân kh?u trong và ngoài n??c. Anh di?n r?t nh? nhàng, tinh túy nh? ?ang "tâm s?" v?i ng??i xem, di?n nh? không di?n...nh?ng không thi?u ch?t hài h??c và khi ng?m l?i nh?ng câu tho?i trong ti?u ph?m c?a anh câu nào c?ng sâu s?c, luôn mang tính giáo d?c, ho?c phê phán nh?ng thói h? t?t x?u.
  Ngoài ??i anh s?ng r?t gi?n d? b́nh dân,luôn vui ?ùa g?n g?i m?i ng??i ,luôn ???c anh em ??ng nghi?p và khán gi? qúi m?n...
  Kênh Nh?t C??ng TV luôn c?p nh?t nh?ng kho?nh kh?c thú v? nh?:
  _Nh?t C??ng thích du l?ch,mê ca hát,k? chuy?n vui,yêu ?m th?c,cu?ng nhi?t th? thao
  _Nh?t C??ng chia s? ni?m vui và v?n s?ng
  _Nh?t C??ng giao l?u ngh? thu?t (??o di?n - di?n viên- tác gi?)
  _Nh?t C??ng và các Ngh? s?,c? s? g?p g? giao l?u
  S? giúp cho Quư V? có nhi?u ni?m vui,n? c??i sau 1 ngày lao ??ng m?t nh?c,?? cu?c s?ng c?i m? h?n,bi?t thêm nhi?u ?i?m du l?ch m?i m?, bi?t thêm ??i t? c?a m?t s? anh ch? em ngh? s? ḿnh yêu thích ...
  Cùng xem và c?m nh?n nh?ng chia s? sâu s?c và nh?ng câu chuy?n dí d?m hài h??c c?a danh hài Nh?t C??ng nhé!
  ? Subscribe kênh YouTube Nh?t C??ng TV
  youtube.com/channel/UC1Df76b8lKSgkmiH2MclNKA
  ? Theo dơi Facebook Nh?t C??ng:[Vơ Nh?t C??ng]
  www.facebook.com/nhatcuong.hai.14

  Category : Hài Nh?t C??ng

  #v?#ch?ng#nh?#c??ng#?#nh#agrave#??#l#yacute#h?#m#igrave#h#?#?#l?

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up