Hài T?t Hoài Linh 2021 c??i v? b?ng - Hài Hoài Linh, Tr??ng Giang, H?a Minh ??t | Hài T?t M?i Nh?t

 • Hài Hoài Linh 2021, Hài Hoài Linh c??i v? b?ng - Ti?u ph?m Hài Hoài Linh m?i nh?t
  ????ng Kư Kênh Xem Hài M?i Nh?t : bit.ly/2DFlAVh
  ? Hài Hoài Linh Hay Nh?t: bit.ly/2ILLn1Y
  ? Hài Xuân Hinh Ch?n L?c: bit.ly/2PAlmU3
  ? Ti?u ph?m hài ??c s?c: bit.ly/2UVYYWf
  ? Tuy?n t?p Nh?c tr? t́nh Hay nh?t: bit.ly/2WcmVdw
  ? Nh?ng Gi?ng ca ?? ??i: bit.ly/2VxY6LR
  Hài Hoài Linh 2019 - Ch? T?ch B? S? Nh?c B?t Ng? L? Ra Bí M?t ??ng Tr?i - ??ng Bao Gi? Coi Th??ng Ng??i Khác
  “Xuân phát tài 9” có s? tham gia c?a nh?ng g??ng m?t ngh? s? hài quen thu?c nh?: Xuân Hinh, H?ng Vân, Hoài Linh, Thanh Thanh Hi?n, T? Long, Xuân B?c, Quang Th?ng, Tr??ng Giang, Trung Ru?i, H?a Minh ??t… Ngoài các ti?u ph?m, ch??ng tŕnh c̣n có các ti?t m?c âm nh?c v?i s? góp m?t c?a các ca s?: M? Tâm, C?m Ly, Quang Lê, L?u Bích, Nguy?n H?ng... Ngoài ph?n ??n ca, các ngh? s? s? có nh?ng ti?t m?c k?t h?p song ca. ??m nhi?m d?n ch??ng tŕnh là nhà báo L?i V?n Sâm và hoa h?u Jennifer Ph?m.
  Xuân Phát Tài 9 di?n ra vào t?i 28/12/2018 t?i Trung tâm H?i ngh? Qu?c gia, Hà N?i. Ch??ng tŕnh quy t? dàn “sao kh?ng” nh?: Xuân Hinh, Hoài Linh, H?ng Vân, Thanh Thanh Hi?n, Tr??ng Giang, Xuân B?c, T? Long, Vân Dung, Quang Th?ng, Trung Ru?i, H?a Minh ??t. M? Tâm, Tr??ng V?, Quang Lê, C?m Ly, Nguy?n H?ng, L?u Bích.
  V?i uy tín và truy?n th?ng t? nhi?u n?m nay, Xuân Phát Tài 9 hy v?ng s? là món quà tri ân ??u xuân g?i ??n khán gi? và s? th?c s? là m?t b?a ??i ti?c ngh? thu?t ch?t l??ng, ??y s?c màu mang l?i ni?m vui, s? ?m áp và may m?n cho m?i ng??i, m?i nhà.
  #xuanphattai #hoailinh #truonggiang #hongvan #tulong #xuanbac #quangthang #trungruoi #huaminhdat #mytam #truongvu #quangle #camly #hoaduongtv
  © B?n quy?n thu?c v? Hoa D??ng TV

  Category : Hài Tr??ng Giang

  #h#agrave#t?#ho#linh#2021#??#?#?ng#tr??ng#giang#h?#minh#??#m?#nh?

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up