#11 Th?y Tiên CH?T ??N v?i Tr??ng Giang BÁN Công Vinh ??i b?a ?n ngon | Mu?n ?n Ph?i L?n Vào B?p

 • #11 Th?y Tiên CH?T ??N v?i Tr??ng Giang BÁN Công Vinh ??i b?a ?n ngon | Mu?n ?n Ph?i L?n Vào B?p Mùa 3
  ? ??ng kư kênh YouTube: popsww.com/TruongGiang
  Mu?n ?n Ph?i L?n Vào B?p là ch??ng tŕnh th?c t? v? hành tŕnh khám phá v?n hóa ?m th?c các vùng mi?n ??y ?p nh?ng ?i?u b?t ng?, hài h??c nh?ng không kém ph?n k?ch tính, do Tr??ng Giang làm ""ch? x?"".
  Mùa 3 quay tr? l?i quy t? dàn khách m?i n?i ti?ng nh?: Jun Ph?m, Thi?u B?o Trâm, Quân AP, V? Hà, Midu, ??i Ngh?a, Chi Dân, Công Vinh & Th?y Tiên...
  T?i m?i ??a ?i?m khác nhau, Tr??ng Giang s? cùng các khách m?i ?i khám phá nh?ng món ?n ??c tr?ng c?c k? h?p d?n và tr?i qua hàng lo?t các thách th?c: t? khâu t́m ki?m nguyên li?u, ??n khâu ch? bi?n món ?n theo ?úng ?i?u c?a ??a ph??ng...
  S? lóng ngóng, v?ng v? hay nh?ng phát ki?n ??c ?áo trong l?n ??u tr?i nghi?m c?a các khách m?i, h?a h?n s? mang l?i nhi?u ti?ng c??i s?ng khoái và nh?ng gi? phút gi?i trí b? ích cho các khán gi?.
  ?ón xem ch??ng tŕnh Mu?n ?n Ph?i L?n Vào B?p vào lúc 20h00 th? 5 hàng tu?n trên kênh YouTube Tr??ng Giang.
  Chân thành c?m ?n Acecook ?ă ??ng hành cùng ch??ng tŕnh.
  #TruongGiang #CongVinhThuyTien #Acecook #MuonAnPhaiLanVaoBep #AmThucViet #HaiTruongGiang
  ? ??ng kư kênh YouTube: popsww.com/TruongGiang
  ? Theo dơi Facebook : www.facebook.com/TruongGiangDanhHai
  ? Tuy?n t?p hài Tr??ng Giang hay nh?t : bit.ly/2IDT9fh
  ? Xem Full - Mu?n ?n Ph?i L?n Vào B?p:
  Mùa 1: bit.ly/MAPLVB_Mua1
  Mùa 2: bit.ly/MAPLVB_Mua2
  Mùa 3: bit.ly/MAPLVB_Mua3

  Category : Hài Tr??ng Giang

  #11#th?#ti#ecirc#ch?t#??n#?#tr??ng#giang#b#aacute#n#c#ocirc#ng#vinh#??#?#?#ngon#mu?#?#ph?#l?#v#agrave#b?

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up