Th?ng Vô Duyên - Danh Hài B?o Chung, Thu Trang, Vi?t M?, H?ng T?, Thanh B?c | Hài 2020

 • Ti?u ph?m : Th?ng Vô Duyên -
  Danh Hài B?o Chung, Thu Trang, Vi?t M?, H?ng T?, Thanh B?c
  Nhân v?t “Th?ng vô duyên” ?ă g?n li?n v?i tên tu?i c?a danh hài B?o Chung trong su?t th?i gian qua. M?i khi nh?c ??n “Th?ng vô duyên” là khán gi? s? ngh? ngay ??n m?t anh chàng hài h??c, nói chuy?n không ??u không ?uôi, luôn làm cho m?i ng??i xung quanh ph?i t?c gi?n v́ kh? n?ng “vô duyên” c?a ḿnh.
  Và trong Series hài m?i, B?o Chung l?i m?t l?n n?a mang “Th?ng vô duyên” quay tr? l?i, v?i phong cách hài h??c h?n, dí d?m h?n nh?ng v?n hoàn “vô duyên”, ch?c ch?n s? ?em l?i ti?ng c??i tho?i mái cho khán gi? khi xem.
  -----------------
  ? N?u Hay th́ Subscribe ngay b?n nhé: metub.net/baochung
  -----------------
  © B?n quy?n thu?c v? Danh Hài B?o Chung
  © Copyright by Danh Hài B?o Chung ? Do not Reup

  Category : Hài B?o Chung

  #th?ng#v#ocirc#duy#ecirc#danh#h#agrave#b?#chung#thu#trang#vi?#m?#h?ng#t?#thanh#b?#2020

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up