Phim Hài T?t M?i Nh?t | Xuân Hinh, Thanh Thanh Hi?n, Quang Th?ng Vân Dung, Trung Ru?i | Hài T?t 2021

 • Phim Hài T?t M?i Nh?t | Xuân Hinh, Thanh Thanh Hi?n, Quang Th?ng Vân Dung, Trung Ru?i | Hài T?t 2021
  Ti?u ph?m hài t?t Xuân Hinh 2021, phim hài Xuân Hinh m?i nh?t, ti?u ph?m Môn ??ng H? ??i, v?i s? tham gia di?n xu?t c?a các di?n viên Xuân Hinh, Thanh Thanh Hi?n, Quang Th?ng, Vân Dung và di?n viên tr? Trung Ru?i. Ti?u ph?m ???c vi?t b?i nhà biên k?ch ?inh Ti?n D?ng - Cù Tr?ng Xoay. Ti?u ph?m ???c các ngh? s? bi?u di?n trong ch??ng tŕnh XUÂN PHÁT TÀI 10. V?i nh?ng t́nh ti?t hài h??c nh?ng c?ng có nh?ng g?i g?m, nh?ng thông ?i?p cu?c s?ng ??y ư ngh?a. M?i quư khán gi? ?ón xem. Chúc các b?n có nh?ng phút giây th? giăn và vui v?.
  ?????NG KƯ KÊNH: bit.ly/2DFlAVh
  Trên ?ng D?ng Viettel: myclip.vn/channel/76007043
  H?p tác và các v?n ?? b?n quy?n vui ḷng LH: master@hoaduong.vn
  ? Hài Hoài Linh Hay Nh?t: bit.ly/2ILLn1Y
  ? Hài Xuân Hinh Ch?n L?c: bit.ly/2PAlmU3
  ? Ti?u ph?m hài ??c s?c: bit.ly/2UVYYWf
  ? Tuy?n t?p Nh?c tr? t́nh Hay nh?t: bit.ly/2WcmVdw
  ? Nh?ng Gi?ng ca ?? ??i: bit.ly/2VxY6LR
  © B?n quy?n thu?c v? Hoa D??ng TV, vui ḷng không RE-UPLOAD d??i m?i h́nh th?c!

  Category : Hài Xuân Hinh

  #phim#h#agrave#t?#m?#nh?#xu#acirc#hinh#thanh#hi?#quang#th?ng#v#dung#trung#ru?#2021

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up